Aho tubarizwa

RWAMREC 

Kimironko, Road to Kigali Parents' School
KG 15 AVE 6 (OR) KG 149 ST 1
P.O.Box 5768 Kigali
Tel: + 250 788315140
       + 250 788381183
email: info@rwamrec.org
Website: www.rwamrec.org

Dukurikire kuri Twitter

Inkoranyambaga zacu

Akanyamakuru kacu


RWAMREC (cyangwa ‘Rwanda Men’s Resource Centre’ mu magambo arambuye y’Icyongereza) ni umuryango w’Abagabo baharanira iterambere ry’uburinganire n’ubwuzuzanye hagati y’abagore n’abagabo binyuze mu guteza imbere imyumvire n’imyitwarire byiza bya kigabo (positive masculinities), mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina, no kurengera uburenganzira bwa muntu.

Hari impamvu eshatu nkuru zatumye uyu muryango utangizwa, kandi ni nazo nkingi y’ibyo dukora kuri ubu mu Rwanda. Izi ni zimwe gusa kandi nke mu zindi mpamvu nyinshi, ariko ni zo zi ingenzi:

Impamvu ya mbere, ni ihohoterwa rikabije ryerekanwe n’ubushakashatsi bunyuranye, cyane cyane imibare yashyizwe ahagaragara bwa mbere na polisi y’Igihugu muri 2006, yerekana ko Abagabo ari bo benshi mu abahohotera Abagore n’Abana mu Rwanda. Rero kwegera abagabo tukaganira na bo ku mpamvu zitera abagabo guhohotera abagore n’abana bityo hakaboneka umuti urambye wo guca burundu ako karengane ni byo byari mu bitekerezo cy’abagabo icyenda (9) bashinze RWAMREC. Ni ingira akamaro ko abagabo begera abandi bakabaganiriza ndetse bakabafasha gutekereza ku myitwarire ya bo ya kigabo itera guhohotera abandi kugira ngo babafashe guhinduka no gufatanya mu ngamba zo guteza imbere ubufatanye n’abagore mu kubaka ingo zitekanye kandi ziteye imbere.

Impamvu ya kabiri, ni uko ihame ry’uburinganire n’ubwuzuzanye mbere na mbere ni ishingiro ry’uburenganzira bwa muntu, kandi rikaba ibuye ry’ifatizo mu iterambere ryuzuye kandi rirambye. Mu Rwanda rero, akenshi ijambo “gender”, ryakundaga kumvikana ko ari gahunda z’Abagore gusa, abagabo bakumva ko bitabareba bityo bikabatera ipfunwe ko ari gahunda yo guha Abagore ububasha n’uburenganzira bwambuwe Abagabo. Iyi myumvire ituma bamwe mu bagabo batitabira izo gahunda cyangwa bakazirwanya kandi “gender equality” ari gahunda ireba kandi ifitiye Abagore n’abagabo akamaro ku rwego rureshya. RWAMREC rero yifuzaga ko iyi myumvire yakongerwa cyangwa igahindurwa kugira ngo Abagabo bagire imyumvire ihamye kandi ituma bumva bakanitabira gufatanya n’abagore mu guteza iri hame imbere kandi mu nyungu n’iterambere bya bose. ...


Article crated on 2014-03-02 21:44:08
#socialtags

Shakisha

     

Indangagaciro zacu

  • Imiterere kamere y’abagabo ni urukundo, kwita ku bantu no kumva ibibazo byabo, bashobora kugira impuhwe no kudahohotera

  • Abagabo bakomeye ntibake-nera kubabaza cyangwa kunnyega abandi

  • Abagabo nyabo ntibatinya uburinganire

  • Ntibahohotera, ntibangiza kandi ntibikubira uburyo bwo gukemura ibibazo n’amakimbirane

Ibyavuzwe ku buringanire

  • “Igihugu kitigisha igitsina gore kimeze nk'umugabo ukoresha ukuboko kwe kw'i buryo gusa. .” ― Jostein Gaarder, Sophie's World


  • “Ni abagore bagomba gukora imirimo imwe kimwe n'abagabo, tugomba kubigisha bimwe bose. ” ― Plato,

  • “Muri Politiki, niba wifuza bivugwa, baza umugabo, niba wifuza ko hagira igikorwa, bishinge umugore!” Margaret Thatcher